Gedient in der FuTK-312

KC : Ult. Makowski, Reinhard (1961-65) StKCPA : Hptm. Vogel StKCTA :

Hptm. Hottenrott, Heinz

Hptm. Hartmann (1965- ? )

Hptm. Mächler

Hptm.Höhn, Ullrich

Olt. Kretzschmer (1969 ?)

Hptm. Kapelle, Bernd

Mj. Pfeiffer

Mj. Pelz

Hptm. Gronwald

Hfw. :

Ofä. Schubert

WGF : Sfw.Hinzer (1961- ? ) ZB :

Miersebach, Isolde

Sfw. Richter

Fw. Haase, Sven 1988-90
Jägerleitstelle :
Major Hagel, K.-H. (Leiter 1962- ? )
Hptm. Neumann, Martin (LO 1962 - ? )
VS-Stelle :
Uffz. Michel, Frank (1968-71)
GS :

Gfr. Nürnberger, Andree (Planz.)

Na-Zug :

Oltn. Ostrowski (NaZF) -1977

Gfr. Uhlig, Stefan (Planz. 1969/71; 1978; 1981) Uffz. Kreipl, Matthias (Flugfunk TF 1989-90)
05 :

Ltn. Kaftan (1976 - ?)

03a :

Fw. Neuber, Leonhard (1967-69)

06a : Hptm. Bohla, Olaf (SL)

Uffz. Heinrich (1976-78)

Uffz. Pfeiffer, Falk (Gf 1985-86) Uffz. Pfeiffer, Falk (Gf 1985)

Uffz. Thiele

Gfr. Schuster, Sebastian (FO)

Uffz. Rädler, Peter (Aggr.)

Gfr. Krämer (FO)

Gfr. Thon, Reinhard (FO)

Gfr. Geißler (FO)

Uffz. Wittig, Werner

Oltn. Daute

Ufw. Seeliger, Harald (FO/GF 1971-72)
Uffz. Wuttke, H. (1976-78)
Olt. Heise (SL Mitte 70er)
Gfr. Rehwerk (1977)
Gfr. Hirschfeld (1977)
Gfr. Auch (1977)
08a :
Hptm. Hellmund

Ltn. Funke

Uffz. Koch, Bernd

Hptm. Patzenhauer

Oltn. Hellmund

Gfr. Auch

Hptm. Schwarz, Norbert

Sfw. Schindler

Gfr. Stähr (AW)

Oltn. Küchler, Eberhard

Olt. Mäder, Reinhard (1984-85)

Gfr. Wend (FO / Koch)

Ufw. Koch, Rainer (08a)

Hptm. Rößler, Jörg

Gfr. Paulick (FO / Koch)

Uffz. Schlegel, Bernd (Aggr.)

Gfr. Schuchard (FO)

Gfr. Bogner, Walter (AW )

Uffz. Hagen, Just (Aggr.)

Gfr. Reif (FO)

Gfr. Tilch (AW)

Gfr. Liebrecht, Michael (FO )

Gfr. Lubrich (FO)

Gfr. Polzin (AW)

Gfr. Korda (FO / Koch)

Gfr. Becker, Wolfgang (FO)

Gfr. Neubert (AW)

Gfr. Reichert (FO)

Gfr. Werner, Hartmut (FO)

Gfr. Kölling (AW)

Sold. Hansky, Bert (FO)

Gfr. Pannicke, Uli (FO)

zum Personal 08a siehe auch Objekt Dobra
04 : Gfr. Helmecke, Henning (Plz / FO 1977-79) Kfz-Gr.: Fw. Mähler, Fritz (Schirrmstr. 1968-75)
Gfr.Buggisch (Kraftfahrer 1961)
sonstige :

Ufw. Knauf

Hptm. Nit(z)sche

Ufw. Gebauer

Hptm. Sebastian

Ufw. Löbcke, Otto Uffz. Kniep, Willi

Gfr. Lüdecke

Gfr. Zeun

Ufw. Betram, Bernd

Uffz. Wenzlik, Gerd

Ufw. Wiesner, Lothar Ufw. Korngiebel
Uffz. Nielsen, Uwe (GF P-10 1962/64)

* mit Fragezeichen gekennzeichnete Stellen sind evtl. nur Gerüchte bzw. Fehlinformationen

zurück zur Eingangsseite der FuTK-312